FINNQUEER 28.4.2007

Katrina ja queer-tutkimus

Katrina Lumikallio

Eheytys- tai ex-gay-ideologia nousi alkuvuodesta 2007 esille kahdesta syystä. Parhaillaan on valmistumassa sitä käsittelevä queer-tutkimuksen alaan kuuluva pro gradu -työ. Evankelis-luterilaisessa kirkossa on samaan aikaan käynnissä keskustelu parisuhdelain ja rekisteröityjen parisuhteiden vaikutuksista kirkon toimintaan. Nyt julkaistava pro gradu -tutkimuksen rinnakkaisteksti henkilöesittelyineen on yksi puheenvuoro parisuhdelakikeskusteluun.


[katrina.jpg]
Katrina Lumikallio

Opiskelen nyt toukokuussa 2007 viimeisiä viikkojani Jyväskylän yliopistossa naistutkimus pääaineena. Olen tosin ehtinyt moneksi entisenä elintarvikealan ammattilaisena, joka työskenteli useita vuosia leipurina. Olen toiminut viime vuodet opintojen ohessa myös silloin tällöin laulajia säestävänä pianomuusikkona.

Musiikista piti tulla joskus oikea ammattinikin. En ollut queer-tutkimuksesta kuullutkaan. Aloitin vuonna 2003 opinnot Jyväskylän yliopistossa musiikkitiede pääaineena. Aikeenani oli myös valmistua siitä aikanaan maisteriksi ja päätyä töihin jonnekin musiikin kentälle. Aivan niin ei käynyt, koska minun piti keksiä kirjatentittäväksi sopiva sivuaine kesäksi 2004. Avasin ensimmäisen naistutkimuksen tenttikirjan, joka osoittautui yllättävän kiinnostavaksi ja jäin sille tielle. Hain naistutkimuksen maisteriohjelmaan ja pääaine vaihtui syksyllä 2005.

Queer-tutkimuksen alaan kuuluva pro gradu -tutkimuksen aihe tuli eteen samoihin aikoihin odottamattoman sattuman kautta. Keskustelin kesällä 2005 internetin keskustelupalstalla nuoren naisen kanssa, joka pohti uskonnon ja seksuaalisen orientaationsa välistä suhdetta, jonka hän koki hyvin ongelmalliseksi. Ex-gay-ideologian tarkempi tutkiminen alkoi kiinnostaa, ja aihe täsmentyi syksyllä professori Tuija Pulkkisen ohjauksessa argumentaatioanalyysiksi eheytysideologian keskeisimmistä argumenteista. Tutkimus ilmestyy kesällä tai viimeistään syksyllä 2007 - todennäköisimmin nimellä "Kristillis-psykoanalyyttinen eheytysideologia: analyysi ei-uskonnollisista argumenteista".

Kävin puhumassa, Pulkkisen ehdotuksesta, pro gradu -aiheen tiimoilta Turun yliopiston queer-tutkimusseminaarissa sekä valtakunnallisilla Naistutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa syksyllä 2006. Julkaisin niiden jälkeen molemmat alustukset internetissä. Oletin silloin, että ne keräävät korkeintaan muutaman kiinnostuneen lukijan, pari kommenttia ja siinä kaikki. Tekstit herättivät sen sijaan odottamatonta huomiota, minkä tuloksena päätin osallistua vuonna 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johdon käynnistämään keskusteluun parisuhdelain ja rekisteröityjen parisuhteiden vaikutuksista kirkon toimintaan.

Keskustelu alkoi jo tammikuussa ensimmäisen parisuhdelakiasiaa käsittelevän seminaarin myötä. Se jatkuu marraskuun 2007, jolloin asiaa lähestytään toisessa seminaarissa lääketieteen, ihmiskuvan, sielunhoidon ja lainsäädännön kannalta. Seminaarit ovat ensimmäinen laaja homoseksuaalisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus luterilaisessa kirkossa. Keskusteluun ottaa osaa sekä samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamista puoltavia että sitä vastustavia tahoja. Jälkimmäiset perustelevat torjuvaa suhtautumista muun muassa hetero- ja homoseksuaaleja vertailevilla perhetaustatutkimuksilla, homoseksuaalisuuden psykoanalyysista vaikutteita saaneilla syyteorioilla ja ns. ex-gay-järjestöjen tuloksilla homoseksuaalien eheytymisestä. Puhun tämän jälkimmäisen kannan kohdalla synonyymeina ex-gay-ideologiasta ja eheytysideologiasta.

Tutkimukseni käsittelee homoseksuaalisuutta nykykeskustelun kannalta osuvasta näkökulmasta, sillä olen selvittänyt ex-gay-ideologian tärkeimpien nykyteoreetikoiden (esim. Elizabeth R. Moberly ja Joseph Nicolosi) psykoanalyysiin johtavia taustasitoumuksia. Osallistuin keskusteluun kokoamalla laajahkon katsauksen ex-gay-ideologian keskeisistä taustahahmoista ja nykyteoreetikoista. Tarkastelemani tekstimassa sisältää sekä painettuja että vain internetissä julkaistuja tekstejä, sillä ex-gay-järjestöt esittäytyvät internetissä. Olen tutustunut keskeisimmiksi arvioimieni nykykirjoittajien teksteihin sekä osaan heidän varhaisten taustapsykoanalyytikkojensa tekstejä. Arvioin samalla ex-gay-ideologian edustajien siteeraamia homo- ja heteroseksuaaleja vertailevia perhetaustatutkimuksia. Tekstini on julkaistu alkuvuodesta 2007 nimellä "Raportti eheytysideologiasta" Yhteys-liikkeen kotisivuilla. Myös FinnQueer-verkkolehti tarjoutui julkaisemaan sen. Sama teksti julkaistaan myöhemmin myös evankelis-luterilaisen kirkon sivujen "Kirkot ja rekisteröity parisuhde" -kohdassa. Myöhemmin ilmestyvä pro gradu -tutkimukseni on aiempaa raporttia täydentävä rinnakkaisteksti. Sen pohjana on hieman laajempi tekstivalikoima kuin eri tavalla painottuvassa raportissani.

Ajatukset homoseksuaalisuusilmiön luonteesta ja synnystä (erityisesti ajatus homoseksuaalisuudesta epäkypsyytenä) näyttävät siirtyneen psykoanalyysin ja ex-gay-järjestöjen piiristä myös osaksi populaarimpaa uskonnollista ajattelua sekä muuttuneen yleistiedoksi. Uskonto ja psykoanalyysi ovat sekoittuneet keskenään. Niiden sekoittumisen tuloksena homoseksuaalisuuden torjuntaa tuetaan niin eheytysideologisessa kirjallisuudessa kuin vapaamuotoisemmissa keskusteluissakin sekä uskonnollisin perustein että popularisoituneiden psykoanalyyttisten ajatusten avulla. Siinä missä uskonnollisia argumentteja esittävät pitävät homoseksuaalista käyttäytymistä syntinä, psykoanalyysi on tarjonnut eheytysideologian teoreetikoille sopivan kehyksen, jossa määritellä homoseksuaalisuus kypsymättömyydeksi, kehityshäiriöksi, rikkinäisyydeksi ja joskus sairaudeksikin.

Varsinkin puhe rikkinäisyydestä näyttää yhdistävän uskonnollista ja psykoanalyyttista homoseksuaalisuuden torjuntaa. Rikkinäisyys viittaa eheytysideologisissa teksteissä samalla kertaa ihmisten syntisyyteen (tavallisesti sillä perusteella, että syntiinlankeemuksessa kaikki ihmiset joutuivat epätäydelliseen tilaan) ja parannuksen tarpeeseen sekä psykoanalyyttisin teorioin perusteltavaan kypsymättömyyteen eli kehityshäiriöön, jonka voisi eheyttää tai täydellistää jonkinlaisen korjaavan terapian avulla. Psykoanalyysista inspiroitunut argumentaatio on uskonnolliselle argumentaatiolle alisteista siinä mielessä, että argumentoijat voivat aina todeta, ettei homoseksuaalisuuden syillä ole viime kädessä merkitystä, koska homoseksuaalinen käyttäytyminen on joka tapauksessa syntiä. Herääkin kysymys, miksi homoseksuaalisuuden syyteorioiden kehittäminen ja esillä pitäminen näyttää ex-gay-ideologian edustajille sitten niin keskeiseltä, ellei syillä ole lopulta merkitystä. Syyteorioiden merkitys löytyy siitä, että olettamalla ilmiön syyt tunnetuiksi, voidaan pyrkiä poistamaan eheytysideologisesta näkökulmasta katsoen sosiaalisesti epätoivottua ilmiötä.

Katson eheytysideologian uskonnollisten piirteiden tutkimista mielekkäämmäksi osallistumisen homoseksuaalisuutta koskevaan keskusteluun ei-uskonnollisen argumentaation näkökulmasta, sillä se vaikuttaa vielä nykyhetkellä heikommin tunnetulta alueelta. Sen sijaan raamatulliset ja teologiset argumentit taustoineen ovat tulleet yleisöille todennäköisesti jo tutuiksi. Ex-gay-ideologia muodostaa kuitenkin moneen suuntaan polveilevan kudelman, jonka purkamisessa uskonnollisen argumentaation tuntemus osoittautuu riittämättömäksi. Tavoitteenani on auttaa osaltani sen selvittämisessä tekemällä eheytysideologisen argumentaation ongelmakohtia näkyviksi.

Raportti eheytysideologiasta ladattavissa FinnQueerin PDF-kirjastosta.