FinnQueer · PDF-kirjasto · Toimitus · Esittely · Linkit   

 
Etusivulle


AJASSA ·
LAKI ·
PSYKIATRIA ·
KASVOT ·
HISTORIA ·
TEOLOGIA ·
BIOLOGIA ·

Tulosta ·
 FINNQUEER   11.7.2007   
Google
Hae FinnQueerista:

Psykologi-APA: julkilausuma koskien seksuaalisen suuntautumisen muutosterapiaa
· 5.8.2009

"Markon" kokemus 1990-luvun suomalaisesta ex-gay-liikkeestä
· 16.4.2009

APA tarkistaa DSM-sairausluokituksen
· 21.5.2008

Jones & Yarhouse - uusi tutkimus konversiohoidoista
· 28.3.2008

Reseptin mukaista seksiä
· 20.10.2007

Uusi gradu eheytysideologiasta
· 11.7.2007

Sairausleiman kritiikin myrskyinen historia 1970 - 2005 mielenosoituksista ja äänestyksistä sovitteluyrityksiin
· 1.10.2005

Psykiatrian kansainvälinen hakuteos uudistui - Kaplan & Sadockin uusi painos
· 1.9.2005

Dominoiva äiti ja etäinen isä – psykoanalyyttisiä näennäisselittäjiä
· 29.11.2005

Yhdysvaltain psykoanalyytikkoyhdistys Suomen eduskunnalle
· 1.9.2001

 
Uusi gradu eheytysideologiasta

Katrina Lumikallio

Kesäkuussa 2007 hyväksyttiin pro gradu -tutkielma, joka täydentää aiemmin julkaistua saman kirjoittajan eheytysideologiatekstiä (Raportti eheytysideologiasta; Lumikallio 2007). Tutkielman tärkein tutkimustulos on se, että eheytysideologiaa perustelevat argumentit voi tulkita muodoltaan argumentaatioteoreettisesta kirjallisuudesta tutuiksi näennäisargumenteiksi, joiden vakuuttavuus riippuu homoseksuaalisuuden kehityshäiriötulkinnan oikeellisuuden hyväksymisestä.

FinnQueeriin lisättyä pro gradu -tutkielmaa (Kristillis-psykoanalyyttinen eheytysideologia: analyysi ei-uskonnollisista argumenteista) voi luonnehtia keväällä 2007 julkaistun tekstini täydentäväksi rinnakkaisteokseksi. Tutkielma on tehty Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle ja hyväksytty arvolauseella magna cum laude approbatur.

Tartuin tutkimuksessani 1970-luvulla Yhdysvalloissa alkunsa saaneiden ex-gay-järjestöjen ja eheytysideologian tunnetuimpien teoreetikkojen ja nykykirjoittajien tuottamaan kirjallisuuteen. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia argumentteja siinä esiintyy. Toteutin tutkimuksen argumentaatiokirjallisuuteen nojaavan argumenttirakenteiden analyysin avulla. Tutkimus toi esille eheytysideologisen tekstimassan sisältämien argumenttien näennäisargumenttiluonteen.

Eheytysideologian psykoanalyyttista taustaa kartoittava luku numero 1 sisältää osittain samoja asioita kuin aiempi eheytysideologiaraportti, mutta menee syvemmälle ex-gay-ideologian taustalla vaikuttavaan historiaan seksologiassa ja psykoanalyysissa. Tarkastelen toisin sanoen sitä, mistä eheytysideologisen ei-uskonnollisen argumentaation sisältämät homoseksuaalisuuskäsitykset alkavat. Historia johtaa 1800-luvun jälkipuolella syntyneeseen uuteen tieteenalaan nimeltä seksologia, jonka piirissä ryhdyttiin luokittelemaan hierarkkisesti erilaisia seksuaalisuuden muotoja. Seksologiaa seurasi 1800-1900-lukujen vaihteessa psykoanalyysi, jonka alueella homoseksuaalisuutta alettiin käsitellä pysähtyneenä kehityksenä. Käsittelen sekä Sigmund Freudin monia erilaisia tulkintoja sallivaa työtä että hänen jälkeensä tulleiden, homoseksuaalisuutta selvemmin patologisoineiden, psykoanalyytikkojen ajatuksia ja nykyisten eheytysideologian tärkeimpien teoreetikkojen suhdetta heihin. Kuvaan lisäksi Yhdysvalloissa vuoden 1973 sairausluokituksen poistoa seurannutta eheytysideologisen organisaatio- ja teoriakentän uudelleenjärjestäytymistä.

Eheytysideologiaan pureutuva tutkimukseni eroaa aiemmasta raportistani selvimmin lukujen 3-5 osalta. En analysoinut aiemmassa tekstissäni eheytysideologisen tekstimassan sisältämiä argumentteja, mikä puolestaan oli pro gradu -työni olennaisin osa. Jaoin pro gradussa tarkastelemastani eheytysideologisesta tekstimassasta poimitut keskeiset argumentit temaattisesti kolmeen eri aihepiiriin: homoseksuaalisuuden syihin ja seurausiin liittyviin argumentteihin (luku 3), suvaitsevuuteen liittyviin argumentteihin (luku 4) ja identiteettiin ja sukupuoleen liittyviin argumentteihin (luku 5). Sukupuolta ja identiteettiä pohtivassa luvussa analysoin eheytysideologiaa erityisesti queer-teorian ja naistutkimuksen kannalta. Graduni lukenut Tuula Juvonen on tiivistänyt viimeisen luvun annin hyvin todetessaan, että on kiinnostavaa, "kuinka homoseksuaalisuudesta eheytyminen kääntyy [eheytysideologisessa] kirjallisuudessa seksuaalisuutta koskevasta kysymyksestä sukupuolta koskevaksi kysymykseksi".

Koko tutkimukseni tärkein tutkimustulos on se, että eheytysideologiaa perustelevat ei-uskonnolliset argumentit näyttävät olevan muodoltaan argumentaatioteoreettisesta kirjallisuudesta tuttuja näennäisargumentteja. Niiden vakuuttavuuden eheytysideologisten tekstien lukijan kannalta ratkaisee se, hyväksyykö hän sekä ennakko-oletuksena että pääväitteenä olevan ajatuksen homoseksuaalisuudesta kehityshäiriönä ja epänormaalina tai epätoivottavana ilmiönä. Kuten pro graduni lopussa totean, "pääväitteelle pohjautuu laajahko argumenttiverkko, joka palaa useimmiten kritiikkiin homoliikettä ja Yhdysvaltain psykiatriyhdistystä kohtaan". Kritiikin kärkenä on se, että eheytysideologisen tulkinnan mukaan sairausluokitusta hallussaan pitävä Yhdysvaltain psykiatriyhdistys ja sen jälkivanassa muut merkittävät organisaatiot ovat luopuneet tieteellisestä puolueettomuudestaan ja antautuneet homoliikkeen painostuksen seurauksena antamaan lausuntoja, joiden mukaan homoseksuaalisuus ei ole poishoitamista edellyttävä, epänormaali tai sosiaalisesti epätoivottava tila.

[pdf] Tämä tutkielma on ladattavissa FinnQueerin PDF-kirjastosta.

 
  Sivun alkuun